Visie

DE SPRONG…
EEN WAARDENGEDREVEN ORGANISATIE

WIE
De Sprong vzw is een, door de Vlaamse Overheid erkend, Kempens maatwerkbedrijf.
WAT 
De Sprong vzw stelt mensen te werk voor wie de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt op de moment van aanwerving (nog) te groot is omwille van diverse redenen.
HOE 
Wij doen dit:
-    Door zinvol werk op maat van elk individu aan te bieden
-    Door in te zetten op persoonlijke groei
-    Door een breed netwerk van partners aan te spreken
-    Door een uitgebreide dienstverlening aan te bieden
-    Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen
WAAR
Ons actieterrein ligt voornamelijk in de Kempen

VERBINDENDE WAARDEN

Onze kernwaarden sturen onze beslissingen en bepalen het gedrag binnen onze organisatie. Zij geven een gemeenschappelijk taalgebruik en richting aan elke interne en externe samenwerking. 
Onze medewerkers herkennen zich in onze waarden en voelen zich thuis in onze bedrijfscultuur.
Het uitdragen van onze kernwaarden is dan als ademen; continu, grotendeels onbewust en door iedereen.
Onze kernwaarden zijn duurzaamheid, groei en welzijn.

KERNWAARDE 1: DUURZAAMHEID

Wij bouwen aan duurzaam werk.
Wij leggen onze focus op de versterking van onze medewerkers met het oog op een duurzaam tewerkstellingstraject met groeikansen.
We betrekken ons netwerk om samen een duurzaam engagement aan te gaan zodat we optimale leerkansen creëren voor onze medewerkers.
Zodanig dat:
-    We medewerkers duurzaam versterken in hun persoonlijke groei.
-    We interne en externe stagemogelijkheden kunnen voorzien.
-    We onze partners kunnen stimuleren om onze medewerkers alle kansen te geven en doorstroommogelijkheden kunnen creëren
Wij bouwen aan een duurzame organisatie.
Wij realiseren een stabiele en financieel gezonde organisatie.
Wij ondernemen op een ecologisch verantwoorde wijze. We stimuleren hergebruik en recyclage binnen onze organisatie en de maatschappij en blijven hierin innoveren.
Wij werken via onze dienstverlening mee aan een betere samenleving. 
Wij staan voor een goede  communicatiestroom zowel intern als extern.
In de Sprong is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar rugzak/achtergrond. 
Zodanig dat:
-    We een maatschappelijke meerwaarde creëren zowel op ecologisch als menselijk vlak.
-    We een open organisatie zijn.
-    We alle medewerkers in onze communicatie op een gelijkwaardige manier benaderen
-    We ons naar de buitenwereld kunnen profileren als één organisatie met verschillende locaties en verscheidene activiteiten.

KERNWAARDE 2: GROEI

Groei van de medewerkers
Wij werken aan groei via een stappenplan.
Wij werken op maat van elk individu.
Wij benoemen kwaliteiten en werkpunten van onze medewerkers.
Wij motiveren onze medewerkers om extra uitdagingen aan te gaan.
Zodanig dat:
-    Hun zelfvertrouwen stijgt en ze zo zeker genoeg zijn van zichzelf om huidige en toekomstige tewerkstelling aan te gaan.
-    Onze medewerkers kunnen groeien als persoon met oog op tewerkstelling en hun deelname aan de maatschappij.
-    Onze medewerkers inzicht krijgen in hun vaardigheden en groeiproces.
-    Er blijvend gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling.
-    Onze medewerkers kansen kunnen grijpen.
Groei van de organisatie
We nemen als groeiende organisatie stapsgewijs de uitdagingen binnen onze onderneming aan.
We gaan op zoek naar innoverende mogelijkheden toepasbaar in  de sociale economie 
Zodanig dat:
-    We in onze activiteiten steeds de nodige aandacht hebben voor de koppeling tussen mens en activiteit.
-    We een zinvol tewerkstellingsaanbod met voldoende uitdaging en afwisselingsmogelijkheden creëren.
-    We inzetten op begeleiding met het oog op maximale doorstroom.
-    We de organisatie samen evalueren en bijsturen.

KERNWAARDE 3: WELZIJN

Welzijn van de medewerkers
Wij begeleiden onze medewerkers individueel en op maat vanuit persoonlijk contact. 
Wij creëren de mogelijkheid tot sociale contacten op de werkvloer.
Wij zijn partner van de lokale welzijnsorganisaties en andere hulpverlening.
Zodanig dat:
-    We vertrekken vanuit ieders persoonlijke noden rekening houdend met zijn of haar rugzak.
-    We er zijn voor onze medewerkers, met een luisterend oor.
-    We samen met onze medewerkers gericht op zoek kunnen gaan naar de juiste ondersteuning.
-    Iedereen zich gewaardeerd mag voelen op de werkvloer.
-    Er een collegiale werksfeer heerst.
Welzijn als organisatie
Wij werken samen met regionale partners zoals openbare besturen, bedrijven, lokale welzijnsorganisaties,…
Zodanig dat 
-    We de maatschappelijke ontwikkelingen toepassen en vertalen in onze organisatie. 
-    We de stem van onze medewerkers kunnen vertolken naar de maatschappij en beleid.